کنترل کیفیت در هنگام طراحی                         کنترل کیفیت در هنگام تولید

 

کنترل کیفیت در هنگام تولید

 

كنترل مواد اولیه و محصولات در آزمایشگاه تضمین كیفیت (QA)

پس از انجام كنترل های ذكر شده توسط آزمایشگاه تحقیق و توسعه (R&D) بر روی محصول (محتوی و ظرف) و تصدیق و صحه گذاری كارآیی، ایمنی و پایداری، به مرحله تولید می رسیم.

در هنگام تولید محصول، كنترل در موارد مختلف در آزمایشگاه QA انجام می پذیرد.

 

 کنترل مواد اولیه و محصولات

مواد اولیه:

 مواد اولیه مصرفی در ساخت پودرهای شوینده ازلحاظ شاخص های ذیل مورد كنترل قرار می گیرند :

pH ، درصد خلوص ، درصد فلزات سنگین ، دانسیته ، مش بندی ، سختی گیری ، درصد Na 2Oو درصد سیلیس

 

 

 

محصول نهایی :

در هنگام بسته بندی، پودرشوینده ازلحاظ شاخص های ذیل مورد كنترل قرار می گیرد :

بعد از مرحله ساخت و انتقال محصول به واحد بسته بندی ، آزمونهایی جهت كنترل محصول انجام می گیرد . این ازمونها عبارتند از :

تعیین رطوبت ، دانسیته ، اكتیو (آنیونیك ) ، pH1% ، درصد STPP ، درصد مواد نا محلول در آب ، درصد كربنات سدیم .

در پودرهای ماشینی علاوه بر موارد ذكرشده میزان صابون،پربورات سدیم و میزان اكتیو نانیونیك نیز بررسی می شود.